โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 9 8 8 3 3 14
ร้อยละ 20.00 % 17.78 % 17.78 % 6.67 % 6.67 % 31.11 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 25 18 10 10 8 92
ร้อยละ 15.34 % 11.04 % 6.13 % 6.13 % 4.91 % 56.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 2 5 2 7 1 78
ร้อยละ 2.11 % 5.26 % 2.11 % 7.37 % 1.05 % 82.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 36 31 20 20 12 184
ร้อยละ 11.88 % 10.23 % 6.60 % 6.60 % 3.96 % 60.73 %

208 : 34 , 26 , 18 , 13 , 11 , 106...16.35 , 12.50 , 8.65 , 6.25 , 5.29 , 50.96 = 102 : 49.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 119 คน คิดเป็นร้อยละ 39.27%

Powered By www.thaieducation.net