โรงเรียนบ้านชุมภูทอง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 4 3 2 0 15
ร้อยละ 7.69 % 15.38 % 11.54 % 7.69 % 0.00 % 57.69 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 8 10 8 10 0 53
ร้อยละ 8.99 % 11.24 % 8.99 % 11.24 % 0.00 % 59.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 10 14 11 12 0 68
ร้อยละ 8.70 % 12.17 % 9.57 % 10.43 % 0.00 % 59.13 %

115 : 10 , 14 , 11 , 12 , 0 , 68...8.70 , 12.17 , 9.57 , 10.43 , 0.00 , 59.13 = 47 : 40.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 40.87%

Powered By www.thaieducation.net