โรงเรียนบ้านชุมภูทอง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 2 3 5 0 14
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 11.54 % 19.23 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 8 11 9 0 0 60
ร้อยละ 9.09 % 12.50 % 10.23 % 0.00 % 0.00 % 68.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 10 13 12 5 0 74
ร้อยละ 8.77 % 11.40 % 10.53 % 4.39 % 0.00 % 64.91 %

114 : 10 , 13 , 12 , 5 , 0 , 74...8.77 , 11.40 , 10.53 , 4.39 , 0.00 , 64.91 = 40 : 35.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09%

Powered By www.thaieducation.net