โรงเรียนสิริภัทรวิทยา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 13 5 3 0 0 29
ร้อยละ 26.00 % 10.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 58.00 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 30 11 21 0 0 112
ร้อยละ 17.24 % 6.32 % 12.07 % 0.00 % 0.00 % 64.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 43 16 24 0 0 141
ร้อยละ 19.20 % 7.14 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 62.95 %

224 : 43 , 16 , 24 , 0 , 0 , 141...19.20 , 7.14 , 10.71 , 0.00 , 0.00 , 62.95 = 83 : 37.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 37.05%

Powered By www.thaieducation.net