โรงเรียนสิริภัทรวิทยา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 44
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 4.08 % 2.04 % 0.00 % 89.80 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 2 2 15 2 0 150
ร้อยละ 1.17 % 1.17 % 8.77 % 1.17 % 0.00 % 87.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 3 3 17 3 0 194
ร้อยละ 1.36 % 1.36 % 7.73 % 1.36 % 0.00 % 88.18 %

220 : 3 , 3 , 17 , 3 , 0 , 194...1.36 , 1.36 , 7.73 , 1.36 , 0.00 , 88.18 = 26 : 11.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82%

Powered By www.thaieducation.net