โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 1 4 1 0 29
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 11.11 % 2.78 % 0.00 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 8 9 8 8 0 90
ร้อยละ 6.50 % 7.32 % 6.50 % 6.50 % 0.00 % 73.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 3 4 2 2 0 16
ร้อยละ 11.11 % 14.81 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 59.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 12 14 14 11 0 135
ร้อยละ 6.45 % 7.53 % 7.53 % 5.91 % 0.00 % 72.58 %

159 : 9 , 10 , 12 , 9 , 0 , 119...5.66 , 6.29 , 7.55 , 5.66 , 0.00 , 74.84 = 40 : 25.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 27.42%

Powered By www.thaieducation.net