โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 30
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 5.88 % 2.94 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 11 2 1 2 1 105
ร้อยละ 9.02 % 1.64 % 0.82 % 1.64 % 0.82 % 86.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 23
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 13 3 4 4 1 158
ร้อยละ 7.10 % 1.64 % 2.19 % 2.19 % 0.55 % 86.34 %

156 : 12 , 2 , 3 , 3 , 1 , 135...7.69 , 1.28 , 1.92 , 1.92 , 0.64 , 86.54 = 21 : 13.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.66%

Powered By www.thaieducation.net