โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 0 2 1 0 29
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 5.88 % 2.94 % 0.00 % 85.29 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 11 2 2 1 1 105
ร้อยละ 9.02 % 1.64 % 1.64 % 0.82 % 0.82 % 86.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 2 1 1 0 22
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 81.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 14 4 5 3 1 156
ร้อยละ 7.65 % 2.19 % 2.73 % 1.64 % 0.55 % 85.25 %

156 : 13 , 2 , 4 , 2 , 1 , 134...8.33 , 1.28 , 2.56 , 1.28 , 0.64 , 85.90 = 22 : 14.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75%

Powered By www.thaieducation.net