โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 47
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.92 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 5 6 20 0 0 118
ร้อยละ 3.36 % 4.03 % 13.42 % 0.00 % 0.00 % 79.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 51
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 10 6 26 0 0 216
ร้อยละ 3.88 % 2.33 % 10.08 % 0.00 % 0.00 % 83.72 %

198 : 7 , 6 , 20 , 0 , 0 , 165...3.54 , 3.03 , 10.10 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 33 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28%

Powered By www.thaieducation.net