โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 39
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.50 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 153
ร้อยละ 1.25 % 0.63 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 95.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 248
ร้อยละ 1.17 % 0.39 % 1.56 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %

200 : 3 , 1 , 4 , 0 , 0 , 192...1.50 , 0.50 , 2.00 , 0.00 , 0.00 , 96.00 = 8 : 4.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13%

Powered By www.thaieducation.net