โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 14 33 9 8 17 12
ร้อยละ 15.05 % 35.48 % 9.68 % 8.60 % 18.28 % 12.90 %
ระดับประถมศึกษา
477
จำนวน(คน) 35 27 21 90 90 214
ร้อยละ 7.34 % 5.66 % 4.40 % 18.87 % 18.87 % 44.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 570 คน
จำนวน(คน) 49 60 30 98 107 226
ร้อยละ 8.60 % 10.53 % 5.26 % 17.19 % 18.77 % 39.65 %

570 : 49 , 60 , 30 , 98 , 107 , 226...8.60 , 10.53 , 5.26 , 17.19 , 18.77 , 39.65 = 344 : 60.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 570 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 344 คน คิดเป็นร้อยละ 60.35%

Powered By www.thaieducation.net