โรงเรียนอนุบาลปากคาด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 2 1 3 1 0 0
ร้อยละ 28.57 % 14.29 % 42.86 % 14.29 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
22
จำนวน(คน) 2 3 14 1 2 0
ร้อยละ 9.09 % 13.64 % 63.64 % 4.55 % 9.09 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 29 คน
จำนวน(คน) 4 4 17 2 2 0
ร้อยละ 13.79 % 13.79 % 58.62 % 6.90 % 6.90 % 0.00 %

29 : 4 , 4 , 17 , 2 , 2 , 0...13.79 , 13.79 , 58.62 , 6.90 , 6.90 , 0.00 = 29 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net