โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 33
ร้อยละ 4.88 % 4.88 % 4.88 % 4.88 % 0.00 % 80.49 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 7 9 6 6 5 76
ร้อยละ 6.42 % 8.26 % 5.50 % 5.50 % 4.59 % 69.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 9 11 8 8 5 109
ร้อยละ 6.00 % 7.33 % 5.33 % 5.33 % 3.33 % 72.67 %

150 : 9 , 11 , 8 , 8 , 5 , 109...6.00 , 7.33 , 5.33 , 5.33 , 3.33 , 72.67 = 41 : 27.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.33%

Powered By www.thaieducation.net