โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 1 1 3 2 32
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 2.44 % 7.32 % 4.88 % 78.05 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 7 9 6 12 7 68
ร้อยละ 6.42 % 8.26 % 5.50 % 11.01 % 6.42 % 62.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 9 10 7 15 9 100
ร้อยละ 6.00 % 6.67 % 4.67 % 10.00 % 6.00 % 66.67 %

150 : 9 , 10 , 7 , 15 , 9 , 100...6.00 , 6.67 , 4.67 , 10.00 , 6.00 , 66.67 = 50 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net