โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 5 0 3 0 3 29
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 7.50 % 72.50 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 5 1 14 1 15 34
ร้อยละ 7.14 % 1.43 % 20.00 % 1.43 % 21.43 % 48.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 10 1 17 1 18 63
ร้อยละ 9.09 % 0.91 % 15.45 % 0.91 % 16.36 % 57.27 %

110 : 10 , 1 , 17 , 1 , 18 , 63...9.09 , 0.91 , 15.45 , 0.91 , 16.36 , 57.27 = 47 : 42.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 42.73%

Powered By www.thaieducation.net