โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 0 3 0 3 32
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 7.14 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 7 2 8 2 4 47
ร้อยละ 10.00 % 2.86 % 11.43 % 2.86 % 5.71 % 67.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 11 2 11 2 7 79
ร้อยละ 9.82 % 1.79 % 9.82 % 1.79 % 6.25 % 70.54 %

112 : 11 , 2 , 11 , 2 , 7 , 79...9.82 , 1.79 , 9.82 , 1.79 , 6.25 , 70.54 = 33 : 29.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 29.46%

Powered By www.thaieducation.net