โรงเรียนบ้านโนนเสถียร (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 1 4 5 2 0 57
ร้อยละ 1.45 % 5.80 % 7.25 % 2.90 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
379
จำนวน(คน) 29 13 47 1 0 289
ร้อยละ 7.65 % 3.43 % 12.40 % 0.26 % 0.00 % 76.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 448 คน
จำนวน(คน) 30 17 52 3 0 346
ร้อยละ 6.70 % 3.79 % 11.61 % 0.67 % 0.00 % 77.23 %

448 : 30 , 17 , 52 , 3 , 0 , 346...6.70 , 3.79 , 11.61 , 0.67 , 0.00 , 77.23 = 102 : 22.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 448 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 22.77%

Powered By www.thaieducation.net