โรงเรียนบ้านดาลบังบด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 1 3 1 0 16
ร้อยละ 22.22 % 3.70 % 11.11 % 3.70 % 0.00 % 59.26 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 6 1 4 1 0 29
ร้อยละ 14.63 % 2.44 % 9.76 % 2.44 % 0.00 % 70.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 12 2 7 2 0 45
ร้อยละ 17.65 % 2.94 % 10.29 % 2.94 % 0.00 % 66.18 %

68 : 12 , 2 , 7 , 2 , 0 , 45...17.65 , 2.94 , 10.29 , 2.94 , 0.00 , 66.18 = 23 : 33.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 33.82%

Powered By www.thaieducation.net