โรงเรียนบ้านนาดง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 1 0 3 2 3 76
ร้อยละ 1.18 % 0.00 % 3.53 % 2.35 % 3.53 % 89.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 47
ร้อยละ 1.92 % 1.92 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 90.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 2 1 7 2 3 139
ร้อยละ 1.30 % 0.65 % 4.55 % 1.30 % 1.95 % 90.26 %

102 : 1 , 0 , 4 , 2 , 3 , 92...0.98 , 0.00 , 3.92 , 1.96 , 2.94 , 90.20 = 10 : 9.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.74%

Powered By www.thaieducation.net