โรงเรียนบ้านนาดง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 15
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 2 2 3 1 1 74
ร้อยละ 2.41 % 2.41 % 3.61 % 1.20 % 1.20 % 89.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 3 0 2 1 0 48
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 3.70 % 1.85 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 6 3 5 2 1 137
ร้อยละ 3.90 % 1.95 % 3.25 % 1.30 % 0.65 % 88.96 %

100 : 3 , 3 , 3 , 1 , 1 , 89...3.00 , 3.00 , 3.00 , 1.00 , 1.00 , 89.00 = 11 : 11.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.04%

Powered By www.thaieducation.net