โรงเรียนบ้านนากั้ง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 0 6 1 0 43
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 11.76 % 1.96 % 0.00 % 84.31 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 24 32 10 16 0 108
ร้อยละ 12.63 % 16.84 % 5.26 % 8.42 % 0.00 % 56.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 7 6 8 5 0 47
ร้อยละ 9.59 % 8.22 % 10.96 % 6.85 % 0.00 % 64.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 314 คน
จำนวน(คน) 32 38 24 22 0 198
ร้อยละ 10.19 % 12.10 % 7.64 % 7.01 % 0.00 % 63.06 %

241 : 25 , 32 , 16 , 17 , 0 , 151...10.37 , 13.28 , 6.64 , 7.05 , 0.00 , 62.66 = 90 : 37.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 36.94%

Powered By www.thaieducation.net