โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 5 10 6 4 1 45
ร้อยละ 7.04 % 14.08 % 8.45 % 5.63 % 1.41 % 63.38 %
ระดับประถมศึกษา
316
จำนวน(คน) 33 4 33 1 1 244
ร้อยละ 10.44 % 1.27 % 10.44 % 0.32 % 0.32 % 77.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 387 คน
จำนวน(คน) 38 14 39 5 2 289
ร้อยละ 9.82 % 3.62 % 10.08 % 1.29 % 0.52 % 74.68 %

387 : 38 , 14 , 39 , 5 , 2 , 289...9.82 , 3.62 , 10.08 , 1.29 , 0.52 , 74.68 = 98 : 25.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 387 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.32%

Powered By www.thaieducation.net