โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 4 8 0 0 3 68
ร้อยละ 4.82 % 9.64 % 0.00 % 0.00 % 3.61 % 81.93 %
ระดับประถมศึกษา
307
จำนวน(คน) 6 18 0 0 9 274
ร้อยละ 1.95 % 5.86 % 0.00 % 0.00 % 2.93 % 89.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 390 คน
จำนวน(คน) 10 26 0 0 12 342
ร้อยละ 2.56 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 3.08 % 87.69 %

390 : 10 , 26 , 0 , 0 , 12 , 342...2.56 , 6.67 , 0.00 , 0.00 , 3.08 , 87.69 = 48 : 12.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 390 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.31%

Powered By www.thaieducation.net