โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 37
ร้อยละ 9.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
ระดับประถมศึกษา
180
จำนวน(คน) 4 5 5 1 0 165
ร้อยละ 2.22 % 2.78 % 2.78 % 0.56 % 0.00 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 8 5 5 1 0 202
ร้อยละ 3.62 % 2.26 % 2.26 % 0.45 % 0.00 % 91.40 %

221 : 8 , 5 , 5 , 1 , 0 , 202...3.62 , 2.26 , 2.26 , 0.45 , 0.00 , 91.40 = 19 : 8.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.60%

Powered By www.thaieducation.net