โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 8 1 0 0 0 32
ร้อยละ 19.51 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 7 11 8 1 1 150
ร้อยละ 3.93 % 6.18 % 4.49 % 0.56 % 0.56 % 84.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 15 12 8 1 1 182
ร้อยละ 6.85 % 5.48 % 3.65 % 0.46 % 0.46 % 83.11 %

219 : 15 , 12 , 8 , 1 , 1 , 182...6.85 , 5.48 , 3.65 , 0.46 , 0.46 , 83.11 = 37 : 16.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.89%

Powered By www.thaieducation.net