โรงเรียนบ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 6 3 3 2 20
ร้อยละ 12.82 % 15.38 % 7.69 % 7.69 % 5.13 % 51.28 %
ระดับประถมศึกษา
195
จำนวน(คน) 16 15 10 8 6 140
ร้อยละ 8.21 % 7.69 % 5.13 % 4.10 % 3.08 % 71.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 21 21 13 11 8 160
ร้อยละ 8.97 % 8.97 % 5.56 % 4.70 % 3.42 % 68.38 %

234 : 21 , 21 , 13 , 11 , 8 , 160...8.97 , 8.97 , 5.56 , 4.70 , 3.42 , 68.38 = 74 : 31.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 31.62%

Powered By www.thaieducation.net