โรงเรียนบ้านนาขาม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 1 3 6 0 32
ร้อยละ 8.70 % 2.17 % 6.52 % 13.04 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 15 11 5 15 0 129
ร้อยละ 8.57 % 6.29 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 73.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 14 0 1 1 0 55
ร้อยละ 19.72 % 0.00 % 1.41 % 1.41 % 0.00 % 77.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 292 คน
จำนวน(คน) 33 12 9 22 0 216
ร้อยละ 11.30 % 4.11 % 3.08 % 7.53 % 0.00 % 73.97 %

221 : 19 , 12 , 8 , 21 , 0 , 161...8.60 , 5.43 , 3.62 , 9.50 , 0.00 , 72.85 = 60 : 27.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 292 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 26.03%

Powered By www.thaieducation.net