โรงเรียนบ้านศรีชมภู (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 3 0 0 0 49
ร้อยละ 1.89 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.45 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 4 6 5 0 1 148
ร้อยละ 2.44 % 3.66 % 3.05 % 0.00 % 0.61 % 90.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 5 9 5 0 1 197
ร้อยละ 2.30 % 4.15 % 2.30 % 0.00 % 0.46 % 90.78 %

217 : 5 , 9 , 5 , 0 , 1 , 197...2.30 , 4.15 , 2.30 , 0.00 , 0.46 , 90.78 = 20 : 9.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.22%

Powered By www.thaieducation.net