โรงเรียนบ้านโคกกลาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 7 2 3 3 0 47
ร้อยละ 11.29 % 3.23 % 4.84 % 4.84 % 0.00 % 75.81 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 4 5 14 0 0 158
ร้อยละ 2.21 % 2.76 % 7.73 % 0.00 % 0.00 % 87.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 11 7 17 3 0 205
ร้อยละ 4.53 % 2.88 % 7.00 % 1.23 % 0.00 % 84.36 %

243 : 11 , 7 , 17 , 3 , 0 , 205...4.53 , 2.88 , 7.00 , 1.23 , 0.00 , 84.36 = 38 : 15.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.64%

Powered By www.thaieducation.net