โรงเรียนบ้านโคกกลาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 8 2 3 3 0 46
ร้อยละ 12.90 % 3.23 % 4.84 % 4.84 % 0.00 % 74.19 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 4 6 14 0 0 157
ร้อยละ 2.21 % 3.31 % 7.73 % 0.00 % 0.00 % 86.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 12 8 17 3 0 203
ร้อยละ 4.94 % 3.29 % 7.00 % 1.23 % 0.00 % 83.54 %

243 : 12 , 8 , 17 , 3 , 0 , 203...4.94 , 3.29 , 7.00 , 1.23 , 0.00 , 83.54 = 40 : 16.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 16.46%

Powered By www.thaieducation.net