โรงเรียนบ้านคำไผ่ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 2 1 1 1 1 47
ร้อยละ 3.77 % 1.89 % 1.89 % 1.89 % 1.89 % 88.68 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 2 3 2 2 2 170
ร้อยละ 1.10 % 1.66 % 1.10 % 1.10 % 1.10 % 93.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 63
ร้อยละ 1.47 % 1.47 % 1.47 % 1.47 % 1.47 % 92.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 302 คน
จำนวน(คน) 5 5 4 4 4 280
ร้อยละ 1.66 % 1.66 % 1.32 % 1.32 % 1.32 % 92.72 %

234 : 4 , 4 , 3 , 3 , 3 , 217...1.71 , 1.71 , 1.28 , 1.28 , 1.28 , 92.74 = 17 : 7.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 302 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.28%

Powered By www.thaieducation.net