โรงเรียนบ้านคำไผ่ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 2 1 1 1 1 47
ร้อยละ 3.77 % 1.89 % 1.89 % 1.89 % 1.89 % 88.68 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 4 5 3 5 3 161
ร้อยละ 2.21 % 2.76 % 1.66 % 2.76 % 1.66 % 88.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 62
ร้อยละ 1.47 % 1.47 % 2.94 % 1.47 % 1.47 % 91.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 302 คน
จำนวน(คน) 7 7 6 7 5 270
ร้อยละ 2.32 % 2.32 % 1.99 % 2.32 % 1.66 % 89.40 %

234 : 6 , 6 , 4 , 6 , 4 , 208...2.56 , 2.56 , 1.71 , 2.56 , 1.71 , 88.89 = 26 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 302 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.60%

Powered By www.thaieducation.net