โรงเรียนบ้านสามหนอง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 35
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 7.32 % 2.44 % 0.00 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 4 4 4 0 0 104
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 30
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 8 5 8 1 0 169
ร้อยละ 4.19 % 2.62 % 4.19 % 0.52 % 0.00 % 88.48 %

157 : 5 , 5 , 7 , 1 , 0 , 139...3.18 , 3.18 , 4.46 , 0.64 , 0.00 , 88.54 = 18 : 11.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.52%

Powered By www.thaieducation.net