โรงเรียนบ้านสามหนอง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 2 3 1 0 34
ร้อยละ 2.44 % 4.88 % 7.32 % 2.44 % 0.00 % 82.93 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 3 2 3 1 0 107
ร้อยละ 2.59 % 1.72 % 2.59 % 0.86 % 0.00 % 92.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 32
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 6 4 6 2 0 173
ร้อยละ 3.14 % 2.09 % 3.14 % 1.05 % 0.00 % 90.58 %

157 : 4 , 4 , 6 , 2 , 0 , 141...2.55 , 2.55 , 3.82 , 1.27 , 0.00 , 89.81 = 16 : 10.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.42%

Powered By www.thaieducation.net