โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 8 5 7 3 2 50
ร้อยละ 10.67 % 6.67 % 9.33 % 4.00 % 2.67 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 14 7 19 5 6 111
ร้อยละ 8.64 % 4.32 % 11.73 % 3.09 % 3.70 % 68.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 4 4 8 2 2 53
ร้อยละ 5.48 % 5.48 % 10.96 % 2.74 % 2.74 % 72.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 310 คน
จำนวน(คน) 26 16 34 10 10 214
ร้อยละ 8.39 % 5.16 % 10.97 % 3.23 % 3.23 % 69.03 %

237 : 22 , 12 , 26 , 8 , 8 , 161...9.28 , 5.06 , 10.97 , 3.38 , 3.38 , 67.93 = 76 : 32.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 30.97%

Powered By www.thaieducation.net