โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 9 6 7 3 2 47
ร้อยละ 12.16 % 8.11 % 9.46 % 4.05 % 2.70 % 63.51 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 14 7 20 5 7 104
ร้อยละ 8.92 % 4.46 % 12.74 % 3.18 % 4.46 % 66.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 4 4 9 2 4 49
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 12.50 % 2.78 % 5.56 % 68.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 27 17 36 10 13 200
ร้อยละ 8.91 % 5.61 % 11.88 % 3.30 % 4.29 % 66.01 %

231 : 23 , 13 , 27 , 8 , 9 , 151...9.96 , 5.63 , 11.69 , 3.46 , 3.90 , 65.37 = 80 : 34.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 33.99%

Powered By www.thaieducation.net