โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 10 7 5 4 2 46
ร้อยละ 13.51 % 9.46 % 6.76 % 5.41 % 2.70 % 62.16 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 16 9 18 5 8 101
ร้อยละ 10.19 % 5.73 % 11.46 % 3.18 % 5.10 % 64.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 4 5 8 3 4 48
ร้อยละ 5.56 % 6.94 % 11.11 % 4.17 % 5.56 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 30 21 31 12 14 195
ร้อยละ 9.90 % 6.93 % 10.23 % 3.96 % 4.62 % 64.36 %

231 : 26 , 16 , 23 , 9 , 10 , 147...11.26 , 6.93 , 9.96 , 3.90 , 4.33 , 63.64 = 84 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 35.64%

Powered By www.thaieducation.net