โรงเรียนชุมชนบ้านตูม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 1.79 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 4 1 9 0 0 102
ร้อยละ 3.45 % 0.86 % 7.76 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 4 2 10 0 0 156
ร้อยละ 2.33 % 1.16 % 5.81 % 0.00 % 0.00 % 90.70 %

172 : 4 , 2 , 10 , 0 , 0 , 156...2.33 , 1.16 , 5.81 , 0.00 , 0.00 , 90.70 = 16 : 9.30
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30%

Powered By www.thaieducation.net