โรงเรียนบ้านโนนสวาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 7 3 4 1 1 26
ร้อยละ 16.67 % 7.14 % 9.52 % 2.38 % 2.38 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 17 9 14 5 7 112
ร้อยละ 10.37 % 5.49 % 8.54 % 3.05 % 4.27 % 68.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 5 2 9 1 1 26
ร้อยละ 11.36 % 4.55 % 20.45 % 2.27 % 2.27 % 59.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 29 14 27 7 9 164
ร้อยละ 11.60 % 5.60 % 10.80 % 2.80 % 3.60 % 65.60 %

206 : 24 , 12 , 18 , 6 , 8 , 138...11.65 , 5.83 , 8.74 , 2.91 , 3.88 , 66.99 = 68 : 33.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40%

Powered By www.thaieducation.net