โรงเรียนบ้านโนนสวาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 3 6 1 1 23
ร้อยละ 12.82 % 7.69 % 15.38 % 2.56 % 2.56 % 58.97 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 8 3 14 2 3 143
ร้อยละ 4.62 % 1.73 % 8.09 % 1.16 % 1.73 % 82.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 32
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 17.07 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 14 7 27 3 4 198
ร้อยละ 5.53 % 2.77 % 10.67 % 1.19 % 1.58 % 78.26 %

212 : 13 , 6 , 20 , 3 , 4 , 166...6.13 , 2.83 , 9.43 , 1.42 , 1.89 , 78.30 = 46 : 21.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74%

Powered By www.thaieducation.net