โรงเรียนบ้านโนนสวาง (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 3 6 1 2 22
ร้อยละ 12.82 % 7.69 % 15.38 % 2.56 % 5.13 % 56.41 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 8 3 15 3 2 142
ร้อยละ 4.62 % 1.73 % 8.67 % 1.73 % 1.16 % 82.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 32
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 17.07 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 14 7 28 4 4 196
ร้อยละ 5.53 % 2.77 % 11.07 % 1.58 % 1.58 % 77.47 %

212 : 13 , 6 , 21 , 4 , 4 , 164...6.13 , 2.83 , 9.91 , 1.89 , 1.89 , 77.36 = 48 : 22.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 22.53%

Powered By www.thaieducation.net