โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 3.23 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 6 0 1 9 0 111
ร้อยละ 4.72 % 0.00 % 0.79 % 7.09 % 0.00 % 87.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 6 0 3 9 1 139
ร้อยละ 3.80 % 0.00 % 1.90 % 5.70 % 0.63 % 87.97 %

158 : 6 , 0 , 3 , 9 , 1 , 139...3.80 , 0.00 , 1.90 , 5.70 , 0.63 , 87.97 = 19 : 12.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.03%

Powered By www.thaieducation.net