โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 8 1 7 0 34
ร้อยละ 3.85 % 15.38 % 1.92 % 13.46 % 0.00 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 15 11 25 17 0 111
ร้อยละ 8.38 % 6.15 % 13.97 % 9.50 % 0.00 % 62.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 3 4 6 4 0 45
ร้อยละ 4.84 % 6.45 % 9.68 % 6.45 % 0.00 % 72.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 293 คน
จำนวน(คน) 20 23 32 28 0 190
ร้อยละ 6.83 % 7.85 % 10.92 % 9.56 % 0.00 % 64.85 %

231 : 17 , 19 , 26 , 24 , 0 , 145...7.36 , 8.23 , 11.26 , 10.39 , 0.00 , 62.77 = 86 : 37.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 293 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 35.15%

Powered By www.thaieducation.net