โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 12 1 1 1 0 30
ร้อยละ 26.67 % 2.22 % 2.22 % 2.22 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 8 17 23 5 0 92
ร้อยละ 5.52 % 11.72 % 15.86 % 3.45 % 0.00 % 63.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 20 18 24 6 0 122
ร้อยละ 10.53 % 9.47 % 12.63 % 3.16 % 0.00 % 64.21 %

190 : 20 , 18 , 24 , 6 , 0 , 122...10.53 , 9.47 , 12.63 , 3.16 , 0.00 , 64.21 = 68 : 35.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 35.79%

Powered By www.thaieducation.net