โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 12 1 2 1 0 29
ร้อยละ 26.67 % 2.22 % 4.44 % 2.22 % 0.00 % 64.44 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 8 18 24 5 0 90
ร้อยละ 5.52 % 12.41 % 16.55 % 3.45 % 0.00 % 62.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 20 19 26 6 0 119
ร้อยละ 10.53 % 10.00 % 13.68 % 3.16 % 0.00 % 62.63 %

190 : 20 , 19 , 26 , 6 , 0 , 119...10.53 , 10.00 , 13.68 , 3.16 , 0.00 , 62.63 = 71 : 37.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 37.37%

Powered By www.thaieducation.net