โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
69
จำนวน(คน) 10 2 1 3 0 53
ร้อยละ 14.49 % 2.90 % 1.45 % 4.35 % 0.00 % 76.81 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 10 18 18 9 0 119
ร้อยละ 5.75 % 10.34 % 10.34 % 5.17 % 0.00 % 68.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 20 20 19 12 0 172
ร้อยละ 8.23 % 8.23 % 7.82 % 4.94 % 0.00 % 70.78 %

243 : 20 , 20 , 19 , 12 , 0 , 172...8.23 , 8.23 , 7.82 , 4.94 , 0.00 , 70.78 = 71 : 29.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 29.22%

Powered By www.thaieducation.net