โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
184
จำนวน(คน) 30 25 6 14 0 109
ร้อยละ 16.30 % 13.59 % 3.26 % 7.61 % 0.00 % 59.24 %
ระดับประถมศึกษา
726
จำนวน(คน) 65 40 45 30 0 546
ร้อยละ 8.95 % 5.51 % 6.20 % 4.13 % 0.00 % 75.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 910 คน
จำนวน(คน) 95 65 51 44 0 655
ร้อยละ 10.44 % 7.14 % 5.60 % 4.84 % 0.00 % 71.98 %

910 : 95 , 65 , 51 , 44 , 0 , 655...10.44 , 7.14 , 5.60 , 4.84 , 0.00 , 71.98 = 255 : 28.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 910 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 255 คน คิดเป็นร้อยละ 28.02%

Powered By www.thaieducation.net