โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 1 2 2 0 36
ร้อยละ 4.65 % 2.33 % 4.65 % 4.65 % 0.00 % 83.72 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 22 13 9 11 10 85
ร้อยละ 14.67 % 8.67 % 6.00 % 7.33 % 6.67 % 56.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 1 2 8 0 0 50
ร้อยละ 1.64 % 3.28 % 13.11 % 0.00 % 0.00 % 81.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 25 16 19 13 10 171
ร้อยละ 9.84 % 6.30 % 7.48 % 5.12 % 3.94 % 67.32 %

193 : 24 , 14 , 11 , 13 , 10 , 121...12.44 , 7.25 , 5.70 , 6.74 , 5.18 , 62.69 = 72 : 37.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 32.68%

Powered By www.thaieducation.net