โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 1 2 2 0 36
ร้อยละ 4.65 % 2.33 % 4.65 % 4.65 % 0.00 % 83.72 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 23 13 10 11 11 82
ร้อยละ 15.33 % 8.67 % 6.67 % 7.33 % 7.33 % 54.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 3 9 1 1 45
ร้อยละ 3.28 % 4.92 % 14.75 % 1.64 % 1.64 % 73.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 27 17 21 14 12 163
ร้อยละ 10.63 % 6.69 % 8.27 % 5.51 % 4.72 % 64.17 %

193 : 25 , 14 , 12 , 13 , 11 , 118...12.95 , 7.25 , 6.22 , 6.74 , 5.70 , 61.14 = 75 : 38.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 35.83%

Powered By www.thaieducation.net