โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 7 4 3 0 0 34
ร้อยละ 14.58 % 8.33 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 17 6 24 0 0 75
ร้อยละ 13.93 % 4.92 % 19.67 % 0.00 % 0.00 % 61.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 24 10 27 0 0 109
ร้อยละ 14.12 % 5.88 % 15.88 % 0.00 % 0.00 % 64.12 %

170 : 24 , 10 , 27 , 0 , 0 , 109...14.12 , 5.88 , 15.88 , 0.00 , 0.00 , 64.12 = 61 : 35.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.88%

Powered By www.thaieducation.net